آخرین مطالب

بوشهر میزبان سومین همایش ملی شوراهای صنفی دانشگاه های فرهنگیان سراسرکشور

عبدالرضاعرب زاده معاون توسعه منابع ودانشجویی دانشگاه فرهنگیان بوشهراعلام کرد،درراستای ماموریت وسیاست های دانشگاه فرهنگیان ازتاریخ 25لغایت 26بهمن ماه 95استان بوشهرپایتخت انرژی ایران زمین است.

وی بیان داشت،میزبان سه گروه ازنمایندگان دانشگاه است،1نماینده سرپرستان سراهای دانشجویی2دبیران شوراهای صنفی دانشجویی3منتخبین فرهنگی دانشجویی .عرب زاده اضافه کردند،این همایش در4محوربرگزارمی گردد. محوراول:مهارت های زندگی وفضای مجازی.    محوردوم:مسوولیت پذیری ومشارکت جویی.  محورسوم:مهارت های زندگی وقانون گرایی.  محورچهارم:اخلاق مداری وخردورزی.    

                 

  این مقام مسوول اشاره کرد :امیدواریم بابرنامه ریزی های صورت گرفته و حضور مسوولین استانی ونیز معاونین دانشگاه فرهنگیان کشور بتوانیم فرهنگ بوشهر وشهربوشهر را به خوبی به این عزیزان معرفی نموده و درسال اقتصادمقاومتی اهداف سازمانی دانشگاه را پیاده نماییم.