آخرین مطالب

رییس دوره ای جدید شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان بوشهر انتخاب شد

در نشست شامگاه دیروز شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان بوشهر  سیروس بنه گزی دبیر حزب کارگزاران ایران اسلامی شاخه بوشهر به عنوان رییس دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان بوشهر انتخاب گردید.

آفتاب آبپخش،در نشست شامگاه دیروز شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان بوشهر  سیروس بنه گزی دبیر حزب کارگزاران ایران اسلامی شاخه بوشهر به عنوان رییس دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان بوشهر انتخاب گردید و از خدمات  محمدحسین بکمی رییس سابق تقدیر و تشکر گردید.