آخرین مطالب

آب گل آلود ،وقلاب سیاست یک عضو شورای شهر آبپخش!!!!

 کم وبیش نظراتی درخصوص عملکرد شورای اسلامی شهر دریافت می گردد که حاکی برعدم اشراف جمعی از شهروندان درقبال حدود اختیارات شورای اسلامی شهر را می رساند، به همین منظور توضیح مختصری به جهت یادآوری مراتب ارائه می گردد به امید که در ادامه آگاهی بخشی لازم را در پی داشته باشد.

همچنانکه یادآوری گردید،یکی  از اعضای شورای شهرآبپخش ، به دلیل ناکارآمدی عملکرد خود درشورای شهر  این ذهنیت را در بین افکار عمومی مطرح می نماید که تصمیمات اتخاذی درشهرداری ، مخالفت و یا موافقت با طرح کمربندی آبپخش،موضوع بحران کم آبی ،ودخالت های نابجا در سایر نهادها وادره جات از جمله (آموزش پرورش، آبفا،و.....) مرهون تصمیمات شورا ی شهر می باشد وهمین نیز مبنای موضعگیری یکسری ازهمشهریان محترم در این رابطه گردیده است.

قبل ازتبیین موضوع لازم به ذکر است ، تعریف کارکردی شورای اسلامی شهر در واقع یک تعریف بدیهی و واضح بوده وآن نیز مبیّن این است که شورای اسلامی شهر به هیچ وجه حق ورود ودخالت در فعالیت های سایر اداره مستقل  و حتی نمایندگی ادارات  را ندارد بدیهی ست، با اعتقاد بر تفویض مسئولیت ها به کارگزاران و عدم دخالت در اموری که برآن تاکید نشده است، این امر سبب می گردد تا فضایی برای دخالت های ناصواب به کسی داده نشود.

لیکن نظر به دخالت های که  برخی از اعضای  شورای اسلامی شهر درامور جاری سایر نهاد های واقع دربخش آبپخش و حتی  سازمان های بالا دستی انجام وبه ظن خود  مدیریت و برنامه ریزی می کنند، که  متاسفانه شاهد آن هستیم که نتایج معکوس را درپی داشته است، از جمله این موارد را میتوان به دخالت های بی جا در موضوع (کم آبی ، و آموزش پرورش ، و ........که این را  بعضاً ناشی از عدم اشراف به قوانین ویا گاهاً مصلحت اندیشانه موردی  درادامه این ذهنیت را به وجود آورده است که انجام هر اموری در نهادهای شهری آبپخش  منوط و یا ناشی از تصمیمات ودخالت های اعضای شورای شهر می باشد که چنین چیزی در اصل به واقعیت نزدیک نبوده و یا صحت ندارد

 متاسفانه در فضای مجازی شاهدیم که از مطالبه به حق مردم سوء‌استفاده شده و فضا به نوعی شده که این مطالبه تبدیل به تهدید شده است