آخرین مطالب

واکنش منتخبین شورای شهرآبپخش نسبت به پتروشیمی آبپخش/تصاویر

به گزارش آفتاب آبپخش،در پى درخواستاهاى قبلى امروز بازرسانى از سازمان محيط زيست كشور و استان و مسولان اين پتروشيمى از محل پروژه پتروشيمى دشتستان در حريم شهر آب پخش بازديد نمودند.


اين شورا نيز با دلايل محكم،همچون اينكه مردم تشنه آب هستند و با اين عمل،شما جيب مردم منطقه با نابودى نخيلات خالى خواهيد كرد و باعث از بين بردن طبيعت خاص منطقه و اراضى كشاورزى خواهيد شد،مخالفت خود با اجراى اين پروژه در اراضى حريم شهر آب پخش را فرياد زد. 
و خواستار انتقال آن به منطقه كارشناسى شده قبليش يعنى اراضى محدوده روستاى بند محمد ابن عبدالله شد.

ما در اين ديدار با توجه به فرموده هاى آقاى رييس جمهور محبوب،كه اشاره دارند،محيط زيست در اولويت امورات عمرانى دولت ميباشد،خواستار كارشناسى مجدد اين پتروشيمى شديم. 
ما باور داريم بعد از مراحل ساخت اين پروژه،اطراف اين پتروشيمى را فنس كشى ميكنند و با نهايتا ٢٠٠ نفر به كار بهره بردارى خواهند پرداخت.و ديگر ديدن فضاى داخل اين پتروشيمى براى مردم منطقه يك رويا خواهد شد.و تا يك عمر با ديدن روند نابودى نخيلات و از بين رفتن اقتصاد٩٧ ميليارد تومانى حسرت را تقديم همديگر خواهيم نمود. 
ما با انها گفتيم شما ٢٠٠ نفر را به كار خواهيد گرفت و تمام منطقه را آلوده خواهيد نمود، همشهريان ما و شهرهاى اطراف و روستايان ارزشمندمان را بيمار خواهيد نمود و در انتها هزينه درمانشان را به عنوان حقوقشان به انها خواهيد داد،كه نهايت اين مبلغ شايد در سال يك ميليار براى مردم منطقه من خواهد بود،و اين در شرايطى ميباشد،كه الويت اول مصرف آب در سد شهيد رييس على دلوارى مصرف شرب ميباشد و بعد از آن كشاورزى،چگونه است،در شرايطى كه ما آب براى شرب و كشاورزى نداريم،سد شهيد رييس على از كجا آب براى اين صنعت آب بر محيا نمايد. 
اگر ما را به حال خود بگذاريد با همين آب،همانطور كه تا كنون موفق شده ايم شرايط اشتغال را براى بيش از شش هزار خانوارمان حفظ خواهيم نمود و به جاى يك ميليارد شما كه حق خون كارگران پتروشيميى در قالب حقوق ميباشد،٩٧ ميليار را سالانه وارد منطقه خواهيم نمود، كه در نظر داريم با استفاده از شيوه هاى نوين آبيارى اين درامد را تا سقف٣٠٠ ميليارد بهبود ببخشيم. 

صنعتگران عزيز،استان بوشهر را به يك كارگاه صنعتى تبديل نموده ايد،ما نميخواهيم به سرنوشت كنگان و دير و عسلويه مبتلا بشويم،كه هرانكس كه توان مالى داشت از آن مناطق خارج شد،و تهى دستان پاسبانان فلزات آلوده ساز شما هستند با هزاران بيمارى و فلاكت روزگار ميگزرانند. 
آيا تا كنون انديشيده ايد با كدام ضمانت ميخواهي خوراك اين پتروشيمى را به منطقه ما بياوريد؟
با لوله؟
يا با تانكر ها؟
آيا يك بار به خطرات اوردن اين سوخت در ميان سه شهر آب پخش و سعدآباد و شبانكاره و روستاها انديشيده ايد.؟
آيا واقعا فكرى براى پساب اين پروژه نموده ايد؟
آيا غير از اين است كه ميخواهيد منطقه را به بدترين شكل ممكن آلوده نماييد؟
آيا ميدانيد آبى كه امسال كشاورزان مصرف نمودند اندوخته نزولات اسمانى در سال١٣٩١ بوده است؟
واقعا با كدام ضمانت ميخواهيد پتروشيمى را در اين منطقه بدون آب اجرا كنيد؟
آيا جز اين است،كه فردا روز در بى آبى،براى به حركت دراوردن چرخ صنعتتان،بزرگتر فقر و نكبت را با از بين بردن سهم آب نخيلات وارد خانه هايمان خواهيد نمود؟
يا شايد در انديشه خود حفر چاه را ميپرورانيد،آيا ميدانيد اين انديشه بدترين جنايت زيست محيطى در حق بشر است؟!
چرا يك بار صحبت هاى پروفسور كردوانى را نميشنويد؟
چرا به نظر كارشناسان مخالفت ميكنيد؟
آيا توجيهاتى را كه براى ما مياوريد،ميتواند با همان توجيه پروژه را در استان ديگر اجرا كنيد؟ 
اما باز هم ما سكوت كرده ايم و به شما عرض كرديم،اگر ميخواهيد دشتستان را با هر قصدى صنعتى نمايد ما بحثى نداريم. 
به اراضى لم يزرع بند محمدابن عبدالله برويد. 
انجا آب را از دريا تهيه كنيد. 
زمين رايگان
خط اتيلن غرب(خوراك پتروشيمى)در دو كيلومترى شماست. 
و تا ميتوانيد به اين...ادامه دهيد.