آخرین مطالب

خرمای کبکاب و زاهدی استان بوشهر ثبت نشان ملی جغرافیایی شدند

- مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: خرمای کبکاب دشتستان و تنگستان و خرمای زاهدی دشتستان، ثبت نشان ملی جغرافیایی شدند.


 به  آفتاب آبپخش مصطفی قلی پور،اظهار داشت: تولید کنندگان این دو شهرستان می توانند روی کارتن خرمای بسته بندی و فرآوری خود علامت ثبت محصول GI-۶۱ را درج کنند.

قلی پور افزود: بر اساس اقدامات صورت گرفته توسط سازمان جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های متولی در این زمینه از جمله سازمان صنعت و معدن و تجارت استان، برای ثبت بین المللی خرمای استان مدارک ثبت ملی به سازمان تجارت مالکیت معنوی جهانی wipo ارسال شده که در آینده نزدیک ثبت جهانی این محصول صورت خواهد گرفت.

وی یادآور شد: این دو شهرستان یکی از قطب های تولید خرما هستند و همواره تولیدات آنها از کیفیت بالایی برخوردار است و مشتریان خاص خود را دارد.