هم اکنون جریان خروجی از سد رئیسعلی دلواری 7700 لیتر در ثانیه نخیلات شبکه آبیاری آبپخش
پایگاه خبری تحلیلی آفتاب آبپخش