تخصيص يك و نيم ميليارد تومان جهت ايجاد تصفيه خانه و آب شيرين كن براى شهر آب پخش
پایگاه خبری تحلیلی آفتاب آبپخش