پس از کش قوس های فراوان،: آبیاری نخیلات شبکه آب پخش از هفتم اردیبهشت هریکصد اصله نخل در مدت 4 ساعت
پایگاه خبری تحلیلی آفتاب آبپخش