آخرین مطالب

حفاری تقاطع سعد آباد - آبپخش پایان یافته / آسفالت زیرگذر سعد آباد- شبانکاره !!!!!

آفتاب آبپخش،مدیر کل و راه شهرسازی استان بوشهر گفت: پروژه چهار خطه کردن جاده آبپخش- میاندشت آسفالت آن انجام و زیر بار ترافیک رفته و تنها جدا کننده آن مانده که به لحاظ تبعاتی که در این بخش وجود دارد پیش بینی شده تا همزمان با زیر گذر سعد آباد- میان دشت بطور همزمان اجرا شود که این پروژه نیز تنها 1.5 کیلومتر آسفالت آن باقیمانده است.


رستمی افزود: با آسفالت مسیر یاد شده همزمان زیرگذر سعد آباد- شبانکاره و آبپخش –میان دشت زیر بار ترافیک می رود.
وی ادامه داد: برای اجرای کنار گذر آبپخش نیز باید نخیلات آزاد سازی شود که نیاز به اعتبار نقدی است.
رستمی اضافه کرد: در ارتباط با تقاطع سعد آباد - آبپخش نیز حفاری پایان یافته است.