برگزاری کارگاه آموزشی برنامه تدبیر ویژه مدیرا ن مستقل مدارس ابتدایی به روایت تصویر
پایگاه خبری تحلیلی آفتاب آبپخش

آخرین عناوین

آفتاب آبپخش،برگزاری گارگاه آموزش برنامه تدبیر با حضور خانم دریسی ویژه مدیران مستقل مدارس ابتدایی منطقه آب پخش برگزار شد