آخرین مطالب

شنیده ها حاکیست تغییرات در سطح بخشداران دشتستان +جزئیات

آفتاب آبپخش،بعد از سپردن سکان استانداری بوشهر به عبدالکریم گراوند تغییرات زیادی در شهرستان دشتستان انجام نداد. گفته می شود به زودی شاهد تغییرات خواهیم بود.


بعد از سپردن سکان استانداری بوشهر به عبدالکریم گراوند تغییرات زیادی در شهرستان دشتستان انجام نداد. گفته می شود به زودی شاهد تغییرات خواهیم بود.

شنیده ها حاکی از آن است که بخشداران شبانکاره، آبپخش و سعداباد تغییر خواهند کرد.

گفتنی است محمد مهدی مشایخی بخشدار ارم جایگزین مردانلو بخشدار آبپخش خواهد شد. مردانلود تازگی به عنوان معاون فرماندار فراشبند فارس منصوب شده است .

همچنین مسلم سلیمانی بخشدار شبانکاره جای خود را به علیرضا رزمجو بخشدار کنونی سعداباد خواهد داد.

علیرضا قاسمی که سابقه بخشداری بوشکان را در کارنامه دارد به عنوان بخشدار سعداباد منصوب خواهد شد.

 

صدای استان