آخرین مطالب

نشست بررسی راهکارهای توانمند سازی مدیران مدارس آموزش و پرورش آبپخش/گزارش تصویری

آفتاب آبپخش،نشست بررسی راهکارهای توانمند سازی مدیران مدارس آموزش و پرورش منطقه آبپخش  با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر، رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه آبپخش ، معاونین پرورشی و آموزشی و کارشناسان وجمعی ازمدیران مدارس در اداره آموزش وپرورش منطقه یک یزد برگزار گردید.


ناصر کرمی مدیرکل  آموزش و پرورش استان دراین نشست تخصصی پیرامون تحلیل طرحها، برنامه های وشیوه های توانمند سازی مدیران بحث وگفتگو نمود.

آقای ناصرکرمی مدیرکل آموزش و پرورش استان  گفت:  امروزه در این دنیای درحال تغییر و پیشرفت ، مدارس نیاز به تغییر ودگرگونی دارند واین تغییر باید ابتدا در مدیریت ایجاد شود چرا که واقعیات امروز جامعه را نمی توان با روش های دیروز فهمید بلکه باید با تجدید نظر در روش ها وبرنامه های گذشته نظریه ها و روش های نوینی را جایگزین کنیم در حال حاضر مدیریت آموزشی رویکرد جدید فرآیند مدار محور را ، برای اثر بخش کردن مدارس آغاز نموده است. برآنیم تا این رویکرد جدید را روشن ، و راهبردهای مناسب آن را بیان نماییم.

خانم اکرم پاپری رئیس اداره آموزش و پرورش آبپخش  نیز در این نشست بیان  نمود:  مدیریت کیفیت جامع که خود محصول مدیریت فرایند مداراست تلاش می کند برنامه ریزی استراتژیک را وارد رفتار روزانه مدارس کند. در این روش که به مشارکت همه کارکنان تاکید می ورزد روش ها، ابزار و مد ل های مناسبی برای بهبود بخشیدن به کیفیت کار مدرسه به مدیران ارائه می دهد که لازم است مدیران با آموزش این شیوه ها تغییرات عمده ای را در روشهای کاری خود به وجود آورند و همزمان با این تغییرات برنامه ریزی مناسبی را معمول واجرا نمایند .

خانم پاپری افزود: مدیران مدرسه می بایست با مشاهده وبازدید ازاین سفر، از کارها وتجارب موفق سایر مدیران برتجارب خود بیفزایند وطرح ها والگوهای مناسب مدیران موفق را شناسایی وپس از مطالعه وارزیابی باتوجه به شرایط، مدرسه خود را بعداز تغییرات لازم اجرا نماید

زهره امیر چقماقی مدیرناحیه آموزش و پرورش منطقه یک استان یزد نیز بیان داشت:  مدیران مدارس باید مهارت کار گروهی در مدرسه را فراگیرند. و برای ایجاد محیطی مشارکت پذیر نگرش خود را نسبت به سازماندهی کارها تغییر دهند

خانم امیر چقماقی در ادامه افزود: در کار گروهی مدیران می توانند از خرد، هوش و ابتکار همه ی دانش آموزان و معلمان بهره مند شوند. وی گفت: آنچه که دانستن آن می تواند راه گشا باشد روشها ی فعال شدن کار گروهی در مدرسه توسط مدیر است.

 درپایان دکتر زارع مدرس، مدارس کشوری نیز گفت:بی شک توانمند سازی مدیران مدارس یکی از مباحث نوین در نظام های آموزشی، مدرسه است. مدرسه به عنوان یک راهبرد نوین جهت پاسخگویی به نیازهای آموزشی و تربیتی جامعه ی امروز، مورد توافق بیشتری درحوزه تعلیم و تربیت قرار گرفته است، و بسیاری از کشورها متناسب با توانشان در جهت تحقق معیارهای مورد نظر این راهبرد کوشیده اند. اتخاذ این راهبرد نیازمند درک صحیح و ایجاد زمینه های خاصی میباشد. که یکی از مهمترین معیارهایی اثربخش بودن در اجرای مدیریت مدرسه است.