آخرین مطالب

از معلمان نمونه طرح الگوی برتر تدریس و دانش آموزان طرح جابرتجلیل شد/تصاویر

آفتاب آبپخش: رئیس اداره آموزش و پرورش آب پخش به منظور تشکر از معلمان طرح الگوی برتر تدریس و دانش آموزان که در طرح جابر حائز رتبه برتر استانی شده اند به همراه رابط طرح جابر بن حیان در مدارس مربوطه حضور یافتند.رئیس اداره آموزش وپرورش با اشاره به مزایای برگزاری جشنواره‌های علمی به‌ویژه در مقطع ابتدایی گفت: برگزاری طرح جابر نیز زمینه ساز بروز خلاقیت و تلاش معلمان و دانش آموزان شده و باعث ارائه طرح‌های مناسبی می شود که از هر نظر در رشد علمی و خودباوری آنان مطلوب است.

اکرم پاپری بیان داشت: طرح جابربن حیان فرصت و بستری قلمداد کرد که به وسیله آن دانش آموزان از طریق روش پروژه با کوشش فردی یا گروهی درباره یک موضوع خاص به کسب دانش می‌پردازند که این طرح دانش‌آموزان را به تفکر وامی‌دارد.

پاپری عنوان کرد: طرح جابر را برای ایجاد روحیه خلاقانه بین دانش‌آموزان دانست و گفت: همه معلمان باید در به‌روزرسانی این خلاقیت و اعتماد به نفس‌دادن به دانش‌آموزان پیش قدم باشند.

وی افزود: جشنواره جابربن حیان با رویکرد شناسایی و آشنایی دانش‌آموزان در حوزه تحقیق و پژوهش در مدارس ابتدایی سراسر کشور برگزار می‌گردد.

در پایان از مقام برتراستانی جشنواره جابربن حیان توسط تیم های دانش آموزی مدرسه شهید رضایی قلایی در بخش نمایش و مدرسه غیر دولتی طوبی در بخش آزمایش:  آقایان آرشام ملک زاده، آریا نصیری، نیما امیری و همچنین خانم ها یکتا محمدی و فاطمه تماری و از سرکار خانم سیده معصومه هدایت و آقای نصرالله امیری مدیران مدارس دبستان دخترانه غیردولتی طوبی و دبستان پسرانه شهید رضایی قلایی و همچنین قای عبدالکریم محمدی معاون آموزشی اداره آموزش وپرورش منطقه و رابط طرح جابر جناب آقای باقر صمصامی به دلیل راهنمایی خوبشان توسط رئیس اداره آموزش و پرورش تشکر شد.

 

 رئیس اداره آموزش و پرورش آب پخش به منظور تشکر از معلمان طرح الگوی برتر تدریس و دانش آموزان که در طرح جابر حائز رتبه برتر استانی شده اند به همراه رابط طرح جابر بن حیان در مدارس مربوطه حضور یافتند.

رئیس اداره آموزش وپرورش با اشاره به مزایای برگزاری جشنواره‌های علمی به‌ویژه در مقطع ابتدایی گفت: برگزاری طرح جابر نیز زمینه ساز بروز خلاقیت و تلاش معلمان و دانش آموزان شده و باعث ارائه طرح‌های مناسبی می شود که از هر نظر در رشد علمی و خودباوری آنان مطلوب است.

اکرم پاپری بیان داشت: طرح جابربن حیان فرصت و بستری قلمداد کرد که به وسیله آن دانش آموزان از طریق روش پروژه با کوشش فردی یا گروهی درباره یک موضوع خاص به کسب دانش می‌پردازند که این طرح دانش‌آموزان را به تفکر وامی‌دارد.

پاپری عنوان کرد: طرح جابر را برای ایجاد روحیه خلاقانه بین دانش‌آموزان دانست و گفت: همه معلمان باید در به‌روزرسانی این خلاقیت و اعتماد به نفس‌دادن به دانش‌آموزان پیش قدم باشند.

وی افزود: جشنواره جابربن حیان با رویکرد شناسایی و آشنایی دانش‌آموزان در حوزه تحقیق و پژوهش در مدارس ابتدایی سراسر کشور برگزار می‌گردد.

در پایان از مقام برتراستانی جشنواره جابربن حیان توسط تیم های دانش آموزی مدرسه شهید رضایی قلایی در بخش نمایش و مدرسه غیر دولتی طوبی در بخش آزمایش:  آقایان آرشام ملک زاده، آریا نصیری، نیما امیری و همچنین خانم ها یکتا محمدی و فاطمه تماری و از سرکار خانم سیده معصومه هدایت و آقای نصرالله امیری مدیران مدارس دبستان دخترانه غیردولتی طوبی و دبستان پسرانه شهید رضایی قلایی و همچنین قای عبدالکریم محمدی معاون آموزشی اداره آموزش وپرورش منطقه و رابط طرح جابر جناب آقای باقر صمصامی به دلیل راهنمایی خوبشان توسط رئیس اداره آموزش و پرورش تشکر شد.

 

 رئیس اداره آموزش و پرورش آب پخش به منظور تشکر از معلمان طرح الگوی برتر تدریس و دانش آموزان که در طرح جابر حائز رتبه برتر استانی شده اند به همراه رابط طرح جابر بن حیان در مدارس مربوطه حضور یافتند.

رئیس اداره آموزش وپرورش با اشاره به مزایای برگزاری جشنواره‌های علمی به‌ویژه در مقطع ابتدایی گفت: برگزاری طرح جابر نیز زمینه ساز بروز خلاقیت و تلاش معلمان و دانش آموزان شده و باعث ارائه طرح‌های مناسبی می شود که از هر نظر در رشد علمی و خودباوری آنان مطلوب است.

اکرم پاپری بیان داشت: طرح جابربن حیان فرصت و بستری قلمداد کرد که به وسیله آن دانش آموزان از طریق روش پروژه با کوشش فردی یا گروهی درباره یک موضوع خاص به کسب دانش می‌پردازند که این طرح دانش‌آموزان را به تفکر وامی‌دارد.

پاپری عنوان کرد: طرح جابر را برای ایجاد روحیه خلاقانه بین دانش‌آموزان دانست و گفت: همه معلمان باید در به‌روزرسانی این خلاقیت و اعتماد به نفس‌دادن به دانش‌آموزان پیش قدم باشند.

وی افزود: جشنواره جابربن حیان با رویکرد شناسایی و آشنایی دانش‌آموزان در حوزه تحقیق و پژوهش در مدارس ابتدایی سراسر کشور برگزار می‌گردد.

در پایان از مقام برتراستانی جشنواره جابربن حیان توسط تیم های دانش آموزی مدرسه شهید رضایی قلایی در بخش نمایش و مدرسه غیر دولتی طوبی در بخش آزمایش:  آقایان آرشام ملک زاده، آریا نصیری، نیما امیری و همچنین خانم ها یکتا محمدی و فاطمه تماری و از سرکار خانم سیده معصومه هدایت و آقای نصرالله امیری مدیران مدارس دبستان دخترانه غیردولتی طوبی و دبستان پسرانه شهید رضایی قلایی و همچنین قای عبدالکریم محمدی معاون آموزشی اداره آموزش وپرورش منطقه و رابط طرح جابر جناب آقای باقر صمصامی به دلیل راهنمایی خوبشان توسط رئیس اداره آموزش و پرورش تشکر شد.