آخرین مطالب

لزوم تصویب بودجه شهرداری آب پخش/لطفا شهر را معطل نگه ندارید!!!

آفتاب آب پخش،بودجه پیشنهادی شهرداری زمانی قابل اجرا است که از تصویب شورای شهر بگذرد ،در ماده 26 قانون قانون شهرداری مشخص کرده که مسئولیت تنظیم بودجه شهرداری و مراقبت در حسن اجرای آن و تنظیم تفریغ بودجه به عهده شهردار و رئیس امور مالی است.طبق ماده ۶۷ قانون حداکثر تا اول اسفند ماه سال قبل است و در صورتی که شورا در رأس موعد مذکور به وظیفه قانونی خود در این مورد عمل نکند، شهردار موظف است مراتب را با استاندار یا فرماندار و یا وزارت کشور اطلاع دهد.


بودجه هر سازمانی از چهار مرحله جداگانه تشکیل می‌شود که مجموع آنها را دوره بودجه یا مراحل بودجه یا سیکل بودجه می‌نامند. این مراحل شامل تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه، تصویب بودجه، اجرای بودجه و نظارت بر بودجه است.

تهیه، تنظیم و پیشنهاد بودجه مهمترین، اساسی ترین و فنی ترین مرحله از مراحل بودجه است. به موجب قانون، بودجه شهرداری‌ها باید بر اساس برنامه‌ها، وظایف و فعالیت‌های مختلف و هزینه هر یک از آنها تنظیم شود.

ابتدا پیش‌نویس بودجه در قالب وظایف کلی و طبق دستورالعمل که از طرف وزارت کشور صادر خواهد شد، تدوین سپس بر اساس برآورد، مبلغ و میزان مخارج و درآمدهای لازم برای تأمین هزینه‌های آن پیش‌بینی می‌شود، آنگاه پیش‌نویس بودجه پس از بررسی و اعمال نظر کارشناسان و تأیید سطوح عالی شهرداری به صورت بودجه پیشنهادی تسلیم مرجع تصویب کننده (شورای شهر) خواهد شد.

شهرداری مکلف است تا روز آخر دی‌ماه بودجه سالیانه خود را به شورای شهر پیشنهاد کند. بودجه پیشنهادی شهرداری زمانی قابل اجرا است که از تصویب شورای شهر بگذرد و در این رابطه شورا باید قبل از اسفند ماه آن را رسیدگی و تصویب کند، بنابراین موعد تصویب نهایی بودجه سالیانه به وسیله شورای شهر و ابلاغ آن به شهرداری طبق ماده ۶۷ قانون حداکثر تا اول اسفند ماه سال قبل است و در صورتی که شورا در رأس موعد مذکور به وظیفه قانونی خود در این مورد عمل نکند، شهردار موظف است مراتب را با استاندار یا فرماندار و یا وزارت کشور اطلاع دهد.

بودجه پیشنهادی پس از تصویب جهت اجرا به شهرداری ابلاغ خواهد شد و شهرداری مکلف است نسخه‌ای از بودجه را حداکثر تا ۱۵ روز بعد از تصویب به وسیله فرمانداری به وزارت کشور ارسال کند.

همان طوری که بودجه پس از تهیه، تنظیم و تصویب جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می‌شود، در این مرحله است که بودجه به عنوان یک برنامه از قوه به فعل درآمده و طی آن عایدات برابر قانون وصول و مخارج در حین اجرای فعالیت و برنامه‌ها و با رعایت کامل مقررات تعهد و پرداخت می‌شود.

در پایان سال مالی و در پایان عمل بودجه، امور مالی نسبت به بستن حساب‌ها اقدام و صورتحساب‌های مالی را تهیه و مراتب را جهت تصویب تفریغ بودجه تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به شورای شهر گزارش خواهد کرد.

شورای هر شهر نیز باید تا پایان خرداد ماه آن را رسیدگی کند، در ضمن شهرداری مکلف است نسخه‌ای از تفریغ بودجه را حداکثر تا ۱۵ روز بعد از تصویب به وسیله فرمانداری به وزارت کشور ارسال کند.

اصلاح بودجه، عبارت از تغییراتی است که بر حسب ضرورت در طول سال به صورت کاهش اعتبار یا حذف بعضی از فعالیت های جدید بدون اینکه جمع کل درآمدها و هزینه‌های بودجه افزایش پیدا کند، در بودجه سالانه داده شده و به تصویب شورای شهر برسد.

در بودجه شهرداری نباید اقلامی از درآمد ناشی از عوارض که هنوز به تصویب شورا و تأیید وزارت کشور نرسیده است پیش‌بینی شود و درآمدها باید به نحوی پیش‌بینی شود که قابل وصول باشد.

شهرداری یکی از معدود سازمان‌هایی (عمومی) است که بودجه آن توسط شورای شهر (هر شهر) به تصویب می‌رسد و در واقع تابع نظام بودجه دولت که معمولاً توسط مجلس تصویب می‌شود، نیست.


در ماده 26 قانون قانون شهرداری مشخص کرده که مسئولیت تنظیم بودجه شهرداری و مراقبت در حسن اجرای آن و تنظیم تفریق بودجه به عهده شهردار و رئیس امور مالی است.

شهردار موظف است به محض پیشنهاد بودجه یا تفریق بودجه با استفاده از اختیاری که بر طبق ماده  38 قانون شهرداری به او تفویض شده حداقل هفته‌ای سه جلسه تشکیل جلسه صحن علنی را بدهد.

 در ماده 27 همین قانون آورده شده که شورا تا اول اسفندماه فرصت دارد که بودجه را تصویب کند و در صورتی که شورا در موعد مقرر به وظیفه قانونی خود عمل نکند شهردار موظف است مراتب را به استانداری و فرمانداری اعلام کند.