برپایی ایستگاه سلامت تن سنجی در جشنواره غذای صلواتی شهرآبپخش / گزارش تصویری
پایگاه خبری تحلیلی آفتاب آبپخش

آخرین عناوین

آفتاب آب پخش،مرکز خدمات جامع سلامت آبپخش با همکاری پایگاه مقاومت بسیج شهر آبپخش اقدام به برپایی ایستگاه سلامت تن سنجی نمود.


http://dashtestanhc.bpums.ac.ir/UploadedFiles/gFiles/photo_2019-04-22_07-03-59_(2)__84057f80.jpghttp://dashtestanhc.bpums.ac.ir/UploadedFiles/gFiles/photo_2019-04-22_07-03-57_(2)__abbf953d.jpghttp://dashtestanhc.bpums.ac.ir/UploadedFiles/gFiles/photo_2019-04-22_07-04-08__b329e8db.jpghttp://dashtestanhc.bpums.ac.ir/UploadedFiles/gFiles/photo_2019-04-22_07-04-12__bb676535.jpghttp://dashtestanhc.bpums.ac.ir/UploadedFiles/gFiles/photo_2019-04-22_07-04-19__85b67490.jpghttp://dashtestanhc.bpums.ac.ir/UploadedFiles/gFiles/photo_2019-04-22_07-04-21__427ea44f.jpg

http://dashtestanhc.bpums.ac.ir/UploadedFiles/gFiles/photo_2019-04-23_08-48-54__8752c39b.jpghttp://dashtestanhc.bpums.ac.ir/UploadedFiles/gFiles/photo_2019-04-22_07-04-00_(2)__45801bc2.jpg

http://dashtestanhc.bpums.ac.ir/UploadedFiles/gFiles/photo_2019-04-23_08-49-08__8d639449.jpg

http://dashtestanhc.bpums.ac.ir/UploadedFiles/gFiles/photo_2019-04-23_08-49-14__283a2191.jpghttp://dashtestanhc.bpums.ac.ir/UploadedFiles/gFiles/photo_2019-04-23_08-49-22_(2)__8992630b.jpg