آخرین مطالب

برپایی ایستگاه سلامت تن سنجی در جشنواره غذای صلواتی شهرآبپخش / گزارش تصویری

آفتاب آب پخش،مرکز خدمات جامع سلامت آبپخش با همکاری پایگاه مقاومت بسیج شهر آبپخش اقدام به برپایی ایستگاه سلامت تن سنجی نمود.


http://dashtestanhc.bpums.ac.ir/UploadedFiles/gFiles/photo_2019-04-22_07-03-59_(2)__84057f80.jpghttp://dashtestanhc.bpums.ac.ir/UploadedFiles/gFiles/photo_2019-04-22_07-03-57_(2)__abbf953d.jpghttp://dashtestanhc.bpums.ac.ir/UploadedFiles/gFiles/photo_2019-04-22_07-04-08__b329e8db.jpghttp://dashtestanhc.bpums.ac.ir/UploadedFiles/gFiles/photo_2019-04-22_07-04-12__bb676535.jpghttp://dashtestanhc.bpums.ac.ir/UploadedFiles/gFiles/photo_2019-04-22_07-04-19__85b67490.jpghttp://dashtestanhc.bpums.ac.ir/UploadedFiles/gFiles/photo_2019-04-22_07-04-21__427ea44f.jpg

http://dashtestanhc.bpums.ac.ir/UploadedFiles/gFiles/photo_2019-04-23_08-48-54__8752c39b.jpghttp://dashtestanhc.bpums.ac.ir/UploadedFiles/gFiles/photo_2019-04-22_07-04-00_(2)__45801bc2.jpg

http://dashtestanhc.bpums.ac.ir/UploadedFiles/gFiles/photo_2019-04-23_08-49-08__8d639449.jpg

http://dashtestanhc.bpums.ac.ir/UploadedFiles/gFiles/photo_2019-04-23_08-49-14__283a2191.jpghttp://dashtestanhc.bpums.ac.ir/UploadedFiles/gFiles/photo_2019-04-23_08-49-22_(2)__8992630b.jpg