آخرین مطالب

در جشنواره تئاتر معلولین استان/افتخار آفرینی گروه هنری ندای هنرشهر آبپخش

آفتاب آب پخش،نمایش زیر زمین به کارگردانی جواد فروزش و نویسندگی آرش عباسی توانست با شایستگی دراین جشنواره حضور یابد


در این نمایش افسانه امانی ، مقاوم دوم بازیگری خانم، و بشیر فروزش مقام دوم بازیگری آقایان به  وجواد فروزش مقام دوش بروشور این جشنواره را به خود اختصاص دادند.