آخرین مطالب

آموزش و پرورش استان در انتظار سرپرست جدید

آفتاب آب پخش، شنیده می شود پس از مدتها اختلاف نظر درخصوص کرمی مدیرکل آموزش و پرورش، استان و وزارتخانه درخصوص تعیین سرپرست بجای وی به توافق رسیده اند.


انتظار می رود که اگر تدبیری مانده و قرار است امیدی به روح جامعه هدف دمیده شود، فردی با تمامی شاخص های علمی و مدیریتی از بدنه همین سیستم که دارای سوابق مدیریتی است انتخاب شود تا فضا به افرادی که با تفکرات تندروی خود، کاری جزء ایجاد تنش ندارند واگذار نشود.