آخرین مطالب

بخشدار آبپخش منصوب شد /تصویر حکم

آفتاب آب پخش، به پیشنهاد سرپرست فرمانداری دشتستان و حکم استاندار بوشهر, علی تنگ ارمی  که به مدت هشت ماه سرپرست بخشداری آبپخش بود با حکم استاندار  ،بخشدار آبپخش شد.


نتیجه تصویری برای تنگ ارمی بخشدار آب پخش