آخرین مطالب

گلر برازجانی به مقام سوم لیگ برتر نوجوانان کشور رسید

آفتاب آب پخش، عباس امینی گلر نوجوانان برازجان تیم افق با تیم اقلید شیراز به مقام سومی لیگ برتر نوجوانان کشور رسید.


عباس امینی گلر نوجوانان برازجان تیم افق با تیم اقلید شیراز به مقام سومی لیگ برتر نوجوانان کشور رسید.

به گزارش سوت اسپورت: گلر نوجوان تیم افق برازجان عباس امینی با تیم اقلید شیراز به مقام سومی لیگ برتر نوجوانان رسید.

عباس امینی از تیم افق برازجان بصورت قرضی به تیم اقلید شیراز پیوست و توانست به مقام سومی لیگ برتر نوجوانان برسد.