آخرین مطالب

انتشار فراخوان واگذاری مجتمع فرهنگی و هنری آبپخش اعلام شد/جزییات

آفتاب آب پخش،از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر فراخوان واگذاری مراکز فرهنگی و هنری استان منتشر شد.


در نظر دارد به استناد آئین نامه اجرایی ماده ۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نسبت به واگذاری تعداد ۱۱ عدد مرکز فرهنگی و هنری و سینمایی خود در سطح استان به صورت اجاره به اشخاص حقیقی غیر دولتی دارای صلاحیت فنی و اخلاقی لازم و دارای مجوز فعالیت از مراجع قانونی اقدام نماید.

*واگذاری مراکز اجاره بهای تعیین شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری و پرداخت کلیه هزینه های آب ،برق ،گازو کارگر و سایر هزینه های مصرفی آن ها خواهد بود.

*متقاضیان می توانند از تاریخ ۳۰/۰۸/۹۸ ساعت ۸ تا تاریخ ۰۷/۰۹/۹۸ ساعت ۱۲ برای دریافت اسناد و اطلاعات بیشتر به سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به نشانی www.stadiran.ir  مراجعه و پس از بازدید از محل های مذکور در ساعات اداری،پیشنهاد خود را حداکثر تا تاریخ ۱۹/۰۹/۹۸ ساعت ۱۸ و بازگشایی روز چهارشنبه ۲۰/۰۹/۹۸ ساعت ۸ صبح .

*اولویت با انجمن های ،آموزشگاه های آزادهنری و سینمایی و علمی و موسسه های فرهنگی و هنری  و کانون های آگهی تبلیغاتی خواهد بود.

*نشانی اداره کل: بوشهر –میدان قدس –اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر

*نشانی اینترنتی: www.ershadboushehr.ir

*ضمانت نامه شرکت در مزایده برای اماکن در سامانه ستاد درج می گردد.

*برنده مزایده ملزم است در مرحله ی عقد قرارداد اجاره،سه برابر مبلغ پیشنهادی سالانه برای هر مورد را بصورت ضمانت نامه بانکی به عنوان تضمین حسن اجرای قرارداد به اداره کل تسلیم نماید.