آخرین مطالب

مدیر درمان تامین اجتماعی بوشهر تغییر کرد

آفتاب آب پخش، "یلدا دارابی" از مدیریت درمان تامین اجتماعی استان بوشهر کنار زده شد.


قرار است دکتر زهرا نویدی فرد بعنوان سرپرست مدیریت درمان تامین اجتماعی معارفه شود. سمت قبلی وی ریاست بیمارستان مهر برازجان بوده، جایی که دارابی هم با همین سابقه عهده دار مدیریت درمان شد.

دارابی در اسفندماه 96 در راس مجموعه درمانی تامین اجتماعی استان بوشهر شامل سه بیمارستان و 6 درمانگاه قرار گرفت، اما عملکرد وی با انتقاداتی از درون و بیرون مجموعه مواجه بود و حاشیه هایی را رقم زد.