آخرین مطالب

بازدید مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهراز بوم گردی روستای چم درواهی بخش آب پخش

آفتاب آب پخش، : مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با همراهی مسئولان استانی و آبپخشی از بوم گردی روستای چم درواهی بخش آب پخش بازدید نمودند.


مدیرکل آموزش و پرورش استان  بوشهر با همراهی مسئولان استانی و آبپخشی از بوم گردی روستای چم درواهی بخش آب پخش بازدید نمودند.