آخرین مطالب

برگزاری دوره های آموزشی صنایع دستی برای دانش آموزان شهر آب پخش 

آفتاب آب پخش،کمیسیون محیط زیست و گردشگری شورای اسلامی شهر آب پخش در ادامه فعالیتها در برگزاری دوره های آموزشی  صنایع دستی بصورت مداوم در منطقه در شانزدهمین جلسه کمیسیون در سال ۹۸ ،موضوع برگزاری دورهای آموزشی صنایع دستی بین دانش آموزان منطقه را با محوریت تولید و اشتغال مطرح و مورد بررسی قرار دادند.


به همین منظور در طی نشستی در دیماه با حضور اعضا کمیسیون و خانم دکتر پاپری ریاست محترم آموزش و پرورش منطقه آب پخش،این موضوع مطرح و با موافقت ایشان مصوب شد.
 خانم دکتر پاپری  در خصوص اهمیت ایجاد مهارت در دانش آموزان اشاره مهم و  ویژه ای داشتند و اینکه مهارت باعث ایجاد اشتغال و کارآفرینی می شود و یکی از اهداف آموزش نیز ایجاد مهارت می باشد. 
خانم بازیار رییس کمیسیون گردشگری نیز بیان کردند که مزیت برگزاری دوره های صنایع دستی ،تولید و اشتغال و ایجاد شکارآفرینی در بین دانش آموزان می باشد و همچنین شآشنایی دانش آموزان با هنرهای دست و پیشین منطقه می باشد.
در ادامه در نیز در خصوصش نحوه اجرا و هماهنگی ها گفت و گو انجام شد.
بازیار در پایان از خانم دکتر پاپری که در تمام زمینه ها و برنامه های آموزشی ،همکاری لازم با کمیسیون و استقبال بسیار عالی داشته اند ،تشکر و قدردانی نمودند.