آخرین مطالب

بازدید میدانی از اجرای پروژه کانال دفع آبهای سطحی محله قلایی /تصاویر

آفتاب آب پخش،رییس شورای اسلامی شهردر پی این بازدید که به منظور بررسی چگونگی کیفیت و روند اجرای پروژه انجام شد


مهندس فرخ عباسی بیان داشت اقدامات جدیدی منظور گردد تا شاهد تسریع و بهبود کیفیت روند اجرا باشیم. ایشان همچنین افزود با نظر به درخواست شهرداری به اعتبار مالی بیشتر  جهت ادامه این پروژه شورا بعد از بررسی های کامل اقدام خواهد نمود.