آخرین مطالب

مرکز تخصصی مشاوره خدمات روان شناختی باران مهر اداره آموزش و پرورش منطقه آب پخش افتتاح شد

آفتاب آب پخش،  با حضور معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر به همراهی هئیت همراه و مسئولین بخش آب پخش مرکز تخصصی مشاوره خدمات روان شناختی باران مهر اداره آموزش و پرورش منطقه  آب پخش افتتاح گردید.

فتحی اظهار کرد: در مراکز خدمات روان شناختی و مشاوره ای دو بخش مجزا وجود دارد که شامل مشاوره تربیتی و مشاوره تحصیلی را دنبال می کنند.

بخشدار آب پخش نیز عنوان داشت: تفکر در مورد چگونگی زندگی و انتخاب های مهم دیگران مانند مشکلات درسی و روحی و روانی دانش آموزان هنگام تحصیل و انتخاب رشته تحصیلی حتی انتخاب شغل درست، تنها وظیفه مشاور مدرسه نیست، بلکه همه باید دست به دست هم دهیم و تلاش کنیم تا با همکاری و هدایت ما انتخابهای شایسته ای برای فرزندان ایران اتفاق بیفتد.

علی تنگ ارمی خاطر نشان کرد: هدف نظام آموزشی، هدایت تحصیلی دانش آموزان در مسیری است که با پیمودن آن، نیازهای جامعه از یک سو و نیازهای فردی دانش آموزان، از سوی دیگر برطرف می شوند.

تنگ ارمی اضافه کرد: مشاوره و راهنمایی مطلبی نیست که صرفا زائیده فکر بشر چند دهه اخیر باشد، زیرا با مراجعه به قرآن و احادیث و سایر منابع اسلامی و نظر کارشناسان تعلیم و تربیت اسلامی، شیوه های راهنمایی به وفور بیان شده است.

رئیس اداره آموزش و پرروش منطقه آب پخش نیز عنوان نمود: دانش آموزان در بسیاری از امور شخص و اجتماعی خود نیاز به مشاوره دارند. آنها مایلند که به مشاوران کارآزموده مراجعه کنند و از آنان در مسائل شخصی، خانوادگی، تحصیلی و شغلی کمک بگیرند.

اکرم پاپری تصریح کرد: برنامه مشاوره در مدارس به منظور ایجاد ارتباط مطلوب با محیط و برای به کار گرفتن علایق و استعدادهای دانش آموزان در مسیرهای مناسب، به نحوی که نیازهای جامعه از جهات مختلف تأمین شود، طرح ریزی شده است.

پاپری اضافه کرد: ضرورت وجود مشاور برای حل کردن کلیه مسائل، مشکلات و گرفتاری های افراد نیست بلکه در استعداد و کفایت وی در کمک و یاوری به مراجعان است بدان حد که در ازای حقوق و سرمایه گذاری برای تربیت او، وجودی با ارزش و خدمتگزاری اصیل به شمار می آید.

معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش منطقه آب پخش نیز گفت: یکی از نهادهای اجتماعی، نهاد آموزش وپرورش است که مسئولیت مهمی درتربیت کودکان، نوجوانان و جوانان را بر عهده دارد.

علی صمصامی اضافه کرد: مشاوران با تسهیل جریان‌رشد همه جانبة فرد، آموزش مهارت های زندگی فردی، اجتماعی، کاهش و حذف موانع رشد، خودشناسی و محیط شناسی و ارائه سایر خدمات یاورانة روان شناختی در مدارس نقش بسیارحساسی دارند. 

صمصامی خاطر نشان کرد: مشاور چشم انداز تازهای را به ماجراهای ذهنی می گشاید چشم انداز و نگاهی که به آدمی مجال زندگی می دهد و فرصتی فراهم می کند تا فرد خودش را در ذهنش بازسازی کند و قدرتی را در اختیار فردی میگذارد تا با بهره گیری از آن نوع جدیدی از حضور در روابط بین فردی را تجربه کند.

وی بیان داشت: در واقع نقش مشاور در را می توان به این صورت خلاصه کرد: مشاوران با تحصیل جریان رشد همه جانبه فرد آموزش و مهارتهای زندگی فردی، اجتماعی، کاهش و حذف موانع رشد، خودشناسی و محیط شناسی و ارائه سایر خدمات روانشناختی در مدارس وظیفه مهمی برعهده دارند.