آخرین مطالب

تشدید خسارت آفات چوبخوار خرما در استان بوشهر

آفتاب آب پخش،فعالیت آفت چوبخوار خرما در باغ‌های خرمای شهرستان‌های تنگستان و دشتستان، شدت گرفته است.


معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: به دنبال تشدید خسارت آفت چوبخوار خرما در باغ‌های خرمای شهرستان‌های تنگستان و دشتستان و لزوم تصمیم گیری و برنامه ریزی همه جانبه برای مدیریت تلفیقی این آفات، بازدیدی  از باغ‌های این  دو شهرستان صورت گرفت.

خسرو عمرانی افزود: در این بازدید اقداماتی که باید صورت پذیرد بررسی و بر لزوم همکاری دستگاه‌های مرتبط با این موضوع تاکید شد.

او ادامه داد: از آنجا که یکی از دلایل اصلی تشدید فعالیت آفت چوبخوار خرما، کاهش کمیت و کیفیت آب آبیاری نخیلات است، بحث و تبادل نظر‌هایی در خصوص امکان کاهش شوری آب انجام گرفت.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: این بازدید در سه اقلیم متفاوت با شرایط آب، خاک، اکولوژی و رقم متفاوت شامل بخش بوشکان دشتستان، حومه اهرم و آبپخش انجام گرفت و پس از آن همه اعضا‌ی حاضر در بازدید در جلسه ستاد گیاهپزشکی با محوریت برنامه ریزی برای مدیریت تلفیقی آفت چوبخوار خرما، در فرمانداری شهرستان دشتستان شرکت کردند.