آخرین مطالب

برپایی ایستگاه تب سنجی در گلوگاه شهید صلاحی توسط حوزه مقاومت شهید دستغیب آب پخش

سرهنگ محمدی فرمانده حوزه مقاومت بسیج  شهید دستغیب آب پخش خبر از  برپایی ایستگاه تب سنجی در گلوگاه شهید صلاحی  توسط بسیجیان حوزه مقاومت شهید دستغسی آب پخش داد