آخرین مطالب

توسط گروه جهادی شهیدباکری حوزه شهید دستغیب،گندزدایی وضد عفونی معابر اصلی آبپخش

آفتاب آب پخش،فرمانده حوزه شهید دستغیب آب پخش خبرداد  گندزدایی وضد عفونی معابر اصلی آبپخش بارمز یافاطمه زهرا ( س)  آغاز گردید


سرهنگ امید محمدی بیان داشت ،اولویت این برنامه ضد عفونی خودپردازهای بانکی ،مطب پزشکان،سوپرمارکت ها ورودی درب منازل روبه خیابان وجاه های عمومی که توسط گروه جهادی شهیدباکری حوزه شهید دستغیب با پمپ های کولی ورعایت جانب احتیاط از طرف نیروهای عمل کننده باماسک شمیایی ولباس های مخصوص انجم شد

در این برنامه نماینده منتخب مردم شریف ونجیب دشتستان که خود از نیروهای فعال حوزه می باشند جهت دلگرمی عزیزان بسیجی حضور داشتند