آخرین مطالب

سومین شب گندزدایی وضدعفونی معابرآبپخش،توسط گروه جهادی شهیدباکری حوزه شهیددستغیب

آفتاب آب پخش،فرمانده حوزه شهید دستغیب آب پخش خبرداد  سومین گندزدایی وضد عفونی معابر اصلی آبپخش بارمز یافاطمه زهرا ( س)  آغاز گردید


سرهنگ امید محمدی بیان داشت ،اولویت این برنامه ضد عفونی خودپردازهای بانکی ،مطب پزشکان،سوپرمارکت ها ورودی درب منازل روبه خیابان وجاه های عمومی که توسط گروه جهادی شهیدباکری حوزه شهید دستغیب با پمپ های کولی ورعایت جانب احتیاط از طرف نیروهای عمل کننده باماسک شمیایی ولباس های مخصوص انجم شد