آخرین مطالب

مرحله ی دوم ایستگاه کنترل و تب سنجی  توسط گروه جهادی و عملیاتی شهید باکری آب پخش

به گزارش آفتاب آب پخش،مرحله ی دوم ایستگاه کنترل و تب سنجی  توسط گروه جهادی و عملیاتی شهید باکری حوزه مقاومت بسیج شهید دستغیب ابپخش به مدت ۲۴ ساعت در گلوگاه شهید صلاحی .