آخرین مطالب

پنجمین مرحله ی ۲۴حضورساعته ی نیروهای مدافع سلامت در گلوگاه شهید صلاحی

آفتاب آب پخش،پنجمن مرحله ی ۲۴حضورساعته ی  نیروهای مدافع سلامت در گلوگاه شهید صلاحی و کنترل ورودی و خروجی توسط حوزه مقاومت بسیج شهید دستغیب آبپخش