آخرین مطالب

ششمین مرحله ی حضور نیروهای مدافع سلامت در گلوگاه شهید صلاحی

 آفتاب آب پخش،ششمین مرحله ی ۲۴حضورساعته ی  نیروهای مدافع سلامت در گلوگاه شهید صلاحی و کنترل ورودی و خروجی توسط حوزه مقاومت بسیج شهید دستغیب آبپخش