آخرین مطالب

هفتمین مرحله ی حضور نیروهای مدافع سلامت در گلوگاه شهید صلاحی

 آفتاب آب پخش،هفتمین  مرحله ی ۲۴حضورساعته ی  نیروهای مدافع سلامت در گلوگاه شهید صلاحی و کنترل ورودی و خروجی توسط حوزه مقاومت بسیج شهید دستغیب آبپخش