آخرین مطالب

هشتمین مرحله ی حضور نیروهای مدافع سلامت در گلوگاه شهید صلاحی

آفتاب آب پخش،هشتمین  مرحله ی ۲۴حضورساعته ی  نیروهای مدافع سلامت در گلوگاه شهید صلاحی و کنترل ورودی و خروجی توسط حوزه مقاومت بسیج شهید دستغیب آبپخش