آخرین مطالب

570 نفر در آموزش و‌ پرورش استان بوشهر استخدام می‌شوند

آفتاب آب پخش،معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و‌ پرورش استان بوشهر گفت: 570 نفر در آموزش و‌ پرورش استان بوشهر استخدام می‌شوند.


عبدالرضا بندری با بیان اینکه وزارت آمورش و پرورش برای تأمین نیروی انسانی در تابستان، آزمون استخدام جدیدی برگزار می‌کند، اظهار داشت: برای این آزمون مجوز استخدام 570 نفر در استان بوشهر دریافت شده است.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و‌ پرورش استان بوشهر اضافه کرد: از این تعداد، 160 نفر بازمانده از استخدام سال قبل و 410 نفر براساس مجوز جدید هستند که پس از شرکت در آزمون و انجام مصاحبه جذب می‌شوند.

بندری با بیان اینکه در این آزمون، فقط افراد بومی جذب می‌شوند، گفت: در دوره ابتدایی 266 نفر، متوسطه اول و دوم 134 نفر، پرورشی و مشاوره 71 نفر، تربیت بدنی 33 نفر، استثنایی 16 نفر و فنی‌حرفه ای‌و کاردانش 50 نفر نیروی آموزشی جدید استخدام می‌شوند.

وی افزود: برپایه مجوز استخدامی امسال، شهرستان عسلویه با 55 نفر بیشترین و خارک و کاکی هرکدام جداگانه با 16 نفر دارای کمترین تعداد استخدام می‌باشند.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی در پایان با بیان اینکه در دوره ابتدایی، جذب آموزگار براساس نیاز مناطق تعریف شده نه براساس جنسیت، خاطرنشان کرد: در سایر رشته‌ها در مجموع 91 نفر خانم و 304 نفر آقا استخدام می‌شوند.