آخرین مطالب

انجمن خرمای آب پخش میزبان تشکیل جلسه تعاونی مکانیزاسیون نخیلات/تصاویر

آفتاب آب پخش،پيرو دوجلسه خردادماه سال جاري كميته باغباني انجمن خرماي استان بوشهر و تاكيد اعضا كميته باغباني به ضرورت ايجاد  مكانيزاسيون نخيلات  و آگهي هفته گذشته انجمن خرماي استان بوشهر جهت تشكيل بنگاه مكانيزاسيون نخيلات، جلسه اي با ميزباني دفتر انجمن خرماي آبپخش با حضور متقاضيان در آبپخش تشكيل گرديد،

پس از توضيحات آقاي مهندس صميمي و گزارش آقاي مهندس روزي طلب در مورد پيگيري موضوع،
افراد حاضر در جلسه در مورد نياز،نوع بنگاه و نحوه تشكيل به بحث و گفتگو پرداختند و درپايان با حداكثر آرا با تشكيل شركت بصورت تعاوني موافقت گرديد و به آقاي محمد اسماعيلي اختيار پيگيري ثبت و تأسيس تعاوني داده شد.