آخرین مطالب

آگهی مناقصه پروژه توسعه مرکز درمانی آبپخش

آفتاب آب پخش،نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه توسعه مرکز درمانی آبپخش در شهرسـتان دشتستان را برگزار  نمايد . حداقل پایه مجاز براي شرکت هاي ساختمانی شرکت کننده در مناقصه رتبه 5 ابنیه می باشد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستادWWW.SETADIRAN.IR  اقدام نمایند.

 

شماره فراخوان

عنوان پروژه

متراژ

نوع مناقصه

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

مبلغ برآوردی(ریال

2099000383000024

پروژه توسعه مرکز درمانی آبپخش

1278مترمربع

یک مرحله ای با ارزیابی فشرده

2/628/492/646

52/569/852/911

محل توزيع اسناد: سامانه ستاد   


مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  99/7/21  لغايت 99/7/24 تا ساعت 19:00


مهلت ارسال اسناد (قیمت پیشنهادی) : از تاريخ 99/7/25   لغايت99/8/5  تا ساعت 12:00  


تاریخ بازگشایی : 99/8/5   ساعت 12:15


مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها

هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.