آخرین مطالب

آسفالت پل آبپخش - سعدآباد ظرف دو هفته آینده

آفتاب آب پخش،در موضوع کمربندی آبپخش - سعدآباد تقاطع کنار گذر آبپخش - سعدآباد مراحل آخر را می گذراند.


عبور از روی پل آبپخش - سعدآباد هم در مرحله روسازی است و ظرف دو هفته آینده عملیات آسفالت انجام می‌شود.
از تقاطع تا بویری به صورت ۴ خطه کار شده است. از تقاطع کنار گذر به سمت چم درواهی حدود 3.5 کیلومتر تملک اراضی است که باتوجه به اینکه قسمتی نخل باید تملک شود در واقع چون تامین اعتبار انجام نشده کار متوقف شده است. در صورت تملک اراضی در فاز اول برنامه این خواهد بود که بطور مثال یک لاین از گناوه در شهر آبپخش عبور کند و از بوشهر به گناوه از کنار گذر عبور کند و در فاز بعد امیدواریم باندهای دیگر را انجام دهیم.