آخرین مطالب

حضور پررنگ مربیان هیئت کونگ فو و هنر های رزمی شهر آبپخش

حضور پررنگ مربیان هیئت کونگ فو و هنر های رزمی شهر آبپخش

آفتاب آب پخش،تجلیل از برترین های سال ۱۴۰۰هیئت کونگ فو و هنر های رزمی  سمینار سالانه عملکرد هیئت کونگ فو و هنرهای رزمی استان بوشهر 

انجمن های برتر 
*  انجمن توآ استاد حمیدرضا بنافی
*  داور برتر احسان باقری 
* آنفورماتیک  محمد صابری 
* قهرمان برتر روشن خلیفه 
کمیته برتر
* کمیته مسابقات مریم برگستوان